Polityka prywatności

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest GA-BO Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-211, ul. Gospodarcza 23H, NIP: 9462665460, KRS:0000655215. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: GA-BO sp. z o.o., 20-211 Lublin, ul.Gospodarcza 23H lub email: hurtownia@gabo.net.pl
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania sprzedaży swoich produktów.
Spółka nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem.
4.Przetwarzane dane takie jak: NIP, REGON, ADRES SIEDZIBY, ADRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, NUMER RACHUNKU BANKOWEGO, ADRES EMAIL, NR KONTAKTOWY TELEFONU ze wskazaniem osoby kontaktowej zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana oraz ze źródeł powszechnie dostępnych tj. w szczególności Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej oraz Krajowego Rejestru Sądowego.
5.Państwa dane osobowe będą przez firmę GA-BO SP. z o.o. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy – przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.
6. . W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: hurtownia@gabo.net.pl lub listownie na adres GA-BO sp. z o.o., 20-211 Lublin, ul.Gospodarcza 23H.
7.Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.